artที่น่าสนใจ

ทัศนศิลป์ คือ การถ่ายทอดผลงานลงไปในงานศิลปะ ด้วยจินตนาการที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีระบบระเบียบและมีขั้นตอนในการสร้างผลงานออกมามีประสิทธิภาพมีความสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี้ศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ สามารถที่จะรับรู้ได้จากวัตถุ สสาร ที่เข้ามาในความคิด และกระบวนการที่รวมไปถึงมนุษย์ และ สัตว์ จะด้วยการหยุดนิ่งหรือเคลี่อนไหวก็ตามแต่ หรือ ด้วยการปรับปรุงแต่งหรือไม่ปรับปรุงแต่งก็ตามก่อให้เกิดปัจจัยสมมติต่อจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์